BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

สาขาศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนา Soft Skill for School ให้กับ รร.เรียนพานพิทยาคม

สาขาศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนา Soft Skill for School ให้กับ รร.เรียนพานพิทยาคม

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 สาขาศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนา Soft Skill for School ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนพานพิทยาคม ณ โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ. เชียงราย
เนื่องด้วยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย มีพันธกิจในการจัดการศึกษาโดยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนา Soft Skill ขึ้น ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ รู้จัก เข้าใจ และเห็นความสำคัญของ Soft Skill ในการดำเนินชีวิต และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษากลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งเพื่อแนะนำ และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ให้เยาวชนและประชนทั่วไปได้รู้จัก และเป็นทางเลือกในการศึกษาระดับอุดมศึกษา
กิจกรรมวันนี้จึงสร้างความสุข สนุกสนานและทำให้น้องๆ พานพิทยาคมได้รู้จัก ได้เข้าใจ ได้เห็นถึงความสำคัญของ Soft Skill สำหรับการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพในอนาคตของพวกเขา