BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

หลักสูตรระบบสารสนเทศฯ ชวนน้องๆ “วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย” มาร่วมคิด ร่วมสนุก

หลักสูตรระบบสารสนเทศฯ ชวนน้องๆ “วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย” มาร่วมคิด ร่วมสนุก

8 สิงหาคม 2565  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม “ชวน น้อง คิด” ชวนน้องๆ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มาร่วมคิด ร่วมสนุก เพิ่มพูนความรู้ และทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และอัพเดทเทคโนโลยีสารสนเทศไปด้วยกัน ผ่านบอร์ดเกมส์ ภายใต้โครงการบริการวิชาการ ส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด