BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (English Competition)

กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (English Competition)

ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงราย ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (English Competition) ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การแข่งขันทักษะแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ การแข่งขันการสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) และกิจกรรมที่ 2 คือ การแข่งขันทักษะการร้องเพลงสากล โดยคณะกรรมการดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์ภาษา มทร. ล้านนา เชียงราย ได้ให้ความอนุเคราะห์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและนักศึกษาได้แสดงความสามารถทางภาษาได้อย่างอิสระและเต็มความสามารถ

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด