BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

หลักสูตรบริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจ) จัดกิจกรรมปลูกป่า สร้างฝายหิน โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ บำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรบริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจ) จัดกิจกรรมปลูกป่า สร้างฝายหิน โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ บำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม

(24 กรกฎาคม 2565) หลักสูตรบริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจ) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี และอาจารย์ภัทราพร สมเสมอ นำนักศึกษาปลูกป่า สร้างฝายหิน ภายใต้โครงการ เสริมสร้างภาวะผู้นำ บำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการบูรณาการกิจกรรมในรายวิชาภาวะผู้นำและการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อส่งเสริมให้เกิดจิตสาธารณะในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ณ ณ ธุดงคสถานปางป่าอ้อ (วารีมณีรัตน์) ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด