BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานในงาน Design Together for Chiangrai

ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานในงาน Design Together for Chiangrai

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, ดร.ณัฐกานต์ คำใจวุฒิ และอาจารย์สุจิตา หงษ์ทอง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงาน Design Together for Chiangrai กิจกรรมความร่วมมือเพื่อให้เกิดการบูรณาการอยากสร้างสรรค์ในด้านสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงรายด้านการออกแบบ ภายใต้กิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเชียงราย โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (พัฒนาเมืองและย่านสร้างสรรค์สู่ระดับสากล) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อาคารสูญญตาคาร และวิหารดิน มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยมี นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพิเศษพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) มาเป็นประธานในพิธี

สำหรับงาน Design Together for Chiangrai กิจกรรมความร่วมมือเพื่อให้เกิดการบูรณาการอยากสร้างสรรค์ในด้านสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงรายด้านการออกแบบ ภายใต้กิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเชียงราย โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (พัฒนาเมืองและย่านสร้างสรรค์สู่ระดับสากล) ประจำปีงบประมาณ 2565 นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนของตำบลป่าอ้อยดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T โดยนำเอาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายที่มีการทำลวดลายจากวัสดุธรรมชาติ เพิ่มมูลค่าของสินค้าด้วยการนำผ้าที่ที่ได้นั้นมาตัดให้เป็นชุดเสื้อผ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันหรือการตัดเย็บให้เป็นปลอกหมอน ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด