BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ฯ ขอประชาสัมพันธ์โครงการ การจัดการความรู้เพื่อคัดเลือกวารสารคุณภาพและพัฒนาบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ฯ ขอประชาสัมพันธ์โครงการ การจัดการความรู้เพื่อคัดเลือกวารสารคุณภาพและพัฒนาบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “การจัดการความรู้เพื่อคัดเลือกวารสารคุณภาพและพัฒนาบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ” ในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 ณ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย และผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ทั้งในส่วนกลางและพื้นที่ 5 จังหวัด รายละเอียดดังแนบ

แบบฟอร์มสำหรับการลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaStsRlf85xQmUUTRIfv02wysM23ydXX9N5cX1-oc6W–Hbw/viewform

กำหนดการ

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด