BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

แสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รุ่นที่ 3

แสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รุ่นที่ 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปิยะวรรณ ขนาดรุ่งโรจน์ นักศึกษาเทียบโอนชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาตามโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รุ่นที่ 3 เเละได้เข้าร่วม ค่ายสู้ฝัน…บนทางช้างเผือก  Be Bold , Be Brave , Be Bright  กล้า แกร่ง เก่ง ในระว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งภายในค่ายจะรวมนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพทั้ง 3 รุ่น มาดำเนินกิจกรรมรวมกันเพื่อเชื่อมสัมพันธ์อันดี นอกจากนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ จาก 38 สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งกระจายอยู่ใน 26 จังหวัด 4 ภูมิภาคจะได้มาร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ ทั้งภายในรุ่นและต่างรุ่นแล้ว ยังเป็นการย้ำความสำคัญของทุนการศึกษาที่มอบให้เป็นโอกาสสำหรับการเรียนต่อจนถึงปริญญาเอก โดยไม่มีเงื่อนไขให้ใช้ทุนคืน และมีเป้าหมายช่วยหนุนเสริม เพิ่มทักษะประสบการณ์ ด้านงานอาชีพและการใช้ชีวิต ระหว่างเป็นนักศึกษาทุน หรือแม้กระทั่งเรียนจบไปทำงานแล้ว ด้วยความหวังให้นักศึกษาผู้รับทุนทุกคน  ได้ก้าวสู่การเป็นบุคคลากรชั้นนำในวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลากรในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือเป็นผู้ประกอบการ  ซึ่งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มุ่งสนับสนุนให้เยาวชนไทยที่เรียนสายอาชีพ ได้เป็นคนเก่งจริงที่มีคุณภาพ มึจิตสาธารณะ และเป็นกำลังสำคัญในสายงานการพัฒนาประเทศทุกแขนงต่อไป