BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงราย

ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงราย

อัตลักษณ์  

ศูนย์แห่งการบริการด้านภาษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

ปรัชญา 

พัฒนาภาษาเพื่อพัฒนาสังคม

ปณิธาน 

มุ่งมั่นให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถ ในการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านการศึกษาและงานอาชีพ

วิสัยทัศน์ 

ศูนย์ภาษามีความเป็นเลิศในการให้บริการวิชาการทางด้านภาษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

เป้าหมาย 

สถาบันภาษาแห่งการเรียนรู้ด้านภาษา พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และชุมชนท้องถิ่น และขยายงานบริการด้านภาษาให้มีความหลากหลายและครบวงจร

พันธกิจ  

เป็นหน่วยงานให้บริการ มุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก ชุมชนท้องถิ่น ให้มีความสามารถในการใช้ภาษา เพื่อพัฒนาการศึกษาและงานอาชีพ

เป้าประสงค์

  1. มุ่งพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และชุมชนท้องถิ่น
  2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและการพัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรมด้านต่างๆ ทางด้านภาษาของมหาวิทยาลัย
  3. สร้างรายได้และชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
  4. สนับสนุนการดําเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร นักศึกษา บุคคลภายในและภายนอกสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษา
  6. เพื่อเป็นศูนย์สอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
  7. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านภาษาต่างประเทศกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ
  8. เพื่อให้บริการวิชาการ หลักสูตร ฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศแก่สังคม
  9. เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยทางด้านภาษาต่างประเทศ

เว็บไชต์ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงราย https://bala.chiangrai.rmutl.ac.th/?page_id=6608