BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้เพื่อคัดเลือกวารสารคุณภาพและพัฒนาบทความวิจัยฯ

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้เพื่อคัดเลือกวารสารคุณภาพและพัฒนาบทความวิจัยฯ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา  ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “การจัดการความรู้เพื่อคัดเลือกวารสารคุณภาพและพัฒนาบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ” ในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 ณ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย และผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ทั้งในส่วนกลางและพื้นที่ 5 จังหวัด รายละเอียดดังแนบ  หรือสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด