BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

ปฐมนิเทศนักเรียน แผนการเรียน จีน-การเป็นผู้ประกอบการ

ปฐมนิเทศนักเรียน แผนการเรียน จีน-การเป็นผู้ประกอบการ

เช้าวันนี้ (6 พฤษภาคม 2565) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ นักเรียน ม.4 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม แผนการเรียน จีน – การเป็นผู้ประกอบการ ณ อาคารบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงราย ภายในกิจกรรม นักเรียนได้ค้นหาศักยภาพของตนเองในการเป็นผู้ประกอบการในรูปแบบต่างๆ และการใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในการเป็นผู้ประกอบการ โดยมุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาชุมชน สังคม หรือสามารถนำมาประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้