คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

BALA CR RMUTL

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

ทีมงาน BEU เตรียมประสานงานเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านจังหวัดเชียงราย

ทีมงาน BEU เตรียมประสานงานเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านจังหวัดเชียงราย

วันที่ 2 เม.ย 2565
ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย
รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
นำทีมงาน BEU เตรียมประสานงานเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านจังหวัดเชียงราย
เพื่อร่วมมือกันจัดกิจกรรมศูนย์คุณธรรมและวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ในโครงการ “ทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนเพื่อการศึกษาดนตรี กวี ศิลป์ ล้านนา (องค์กรสารธาณะประโยชน์)”