BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

BEU เชียงราย ดำเนินการขยายผลจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมสู่จังหวัดแพร่

BEU เชียงราย ดำเนินการขยายผลจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมสู่จังหวัดแพร่

อาจารย์ ดร.ณัฐรกานต์ คำใจวุฒิ ทีมงาน BEU เชียงราย
ร่วมกับจังหวัดเชียงราย ดำเนินการขยายผลจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมสู่จังหวัดแพร่
🌼 นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการอบรมวิทยากรแกนนำการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดคุณธรรม (กลุ่มภาคเหนือ) ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และเผยแพร่แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2565) ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมนครา แอทไนน์ ชั้น 9 โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยสิบเอกหญิงกรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม
🌷การอบรมวิทยากรแกนนำฯ ในวันนี้ มีผู้แทนเครือข่ายทางสังคมจาก 7 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดแพร่ น่าน ลำปาง กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ พิจิตร และเชียงราย
🌸กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย
1. Check In เตรียมความพร้อมก่อนการอบรม โดยนายอิทธิพร วันดี นักวิชาการอิสระ
2. ชี้แจงรายละเอียดและวัตถุประสงค์การอบรม โดย นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ผู้แทนศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
3. การบรรยายพิเศษ “ทิศทางเชิงนโยบาย และความคาดหวังการขับเคลื่อนและขยายผลจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม” โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ผ่านระบบ Zoom)
4. การเสวนา “หลักแนวคิด กระบวนการ และปัจจัยผลสำเร็จจากบทเรียนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2558-2568 ภาคเหนือ”
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีตัวอย่างการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ชุมชน
6. การแบ่งกลุ่มย่อยวิเคราะห์ต้นทุน/ความพร้อมการขับเคลื่อนตามกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมของแต่ละจังหวัด และวางแผนเตรียมการ/แผนปฏิบัติการ เพื่อเตรียมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ในปี 2566 โดย นายอิทธิพร วันดี นักวิชาการอิสระ และทีมวิทยากรกระบวนการจากศูนย์คุณธรรม
🌼ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา จันทร์แจ่มศรี อาจารย์สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เป็นผู้แทนจังหวัดเชียงราย ในการเป็นวิทยากรการอบรมในรูปแบบเสวนา หัวข้อ “หลักแนวคิด กระบวนการ และปัจจัยผลสำเร็จจากบทเรียนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี 2563-2565 และในช่วงเวที “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีตัวอย่างการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม ชุมชน
🌷พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ประธานเครือข่ายประชาสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย/ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุภาคเหนือ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนคุณธรรมของชุมชนคุณธรรมวัดหัวฝาย และชมรมผู้สูงอายุวัดหัวฝาย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (ผ่านระบบ Zoom)
🌸อนึ่ง ผู้แทนเครือข่ายทางสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย และผู้แทนคณะทำงานติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังจังหวัดเชียงราย ดำเนินการเป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายผลจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมสู่จังหวัดแพร่ ประกอบด้วย
1. ดร.ศันสนีย์ อินสาร ผู้อำนวยการศูนย์ดนตรี กวี ศิลป์ล้านนา (องค์กรสาธารณประโยชน์)
2. ผศ.ดร.เด่นศักดิ์ สุริยะ ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าเชียงราย
3 . ผศ.ดร.ปรีดา จันทร์แจ่มศรี อาจารย์สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4. ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5. ดร.ณัฐรกานต์ คำใจวุฒิ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด