คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

BALA CR RMUTL

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

ขอแนะนำทีมงาน และ Business and Entrepreneur Potential Development (BEU) เชียงราย

ขอแนะนำทีมงาน และ Business and Entrepreneur Potential Development (BEU) เชียงราย

ขอแนะนำ หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ หรือ BEU (Business and Entrepreneur Potential Development)
และความหมายของโลโก้ BEU เชียงราย
“พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับผู้ประกอบการยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(2) วิจัย พัฒนา อัตลักษณ์ท้องถิ่น องค์ความรู้ และนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
(3) พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศองค์ความรู้และนวัตกรรม
(5) บูรณาการทรัพยากรและการทำงานร่วมกับเครือข่ายในด้านวิชาการนวัตกรรมและการให้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(6) ยกระดับการสื่อสารการตลาดเชิงรุกทั้งภายในและภายนอก

#แนะนำทีมงาน BEU เชียงราย