BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.แววดาว พรมเสน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.แววดาว พรมเสน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.แววดาว พรมเสน ที่ได้รับดำรงค์ตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์ประจำหลักสูตรการบัญชี สาขาการบัญชี
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด