คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

BALA CR RMUTL

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ ปวนสุรินทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ ปวนสุรินทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ ปวนสุรินทร์ ที่ได้รับดำรงค์ตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/อนุสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564