BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ ปวนสุรินทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ ปวนสุรินทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ ปวนสุรินทร์ ที่ได้รับดำรงค์ตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/อนุสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด