คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.สาขาการบัญชี จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดพระธาตุดอยงู

นศ.สาขาการบัญชี จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดพระธาตุดอยงู

ในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการ “จิตอาสาพัฒนาวัดพระธาตุดอยงู” ในรายวิชามนุษย์สัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยนักศึกษาได้บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดภายในวัดพระธาตุดอยงู อาทิเช่น บริเวณลานรอบๆโบสถ์, ถนนทางขึ้นไปกราบสักการะพระแม่กวนอิม, บันไดงูและล้างห้องน้ำ ซึ่งทำให้บริเวณวัดมีความสะอาดน่าอยู่มากขึ้น รวมถึงภูมิทัศน์ที่ดีขึ้น ตลอดจนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย เป็นที่รู้จักของชุมชน ซึ่งกิจกรรมนี้จัดทำในรายวิชามนุษย์สัมพันธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษามีภาวะผู้นำและได้มีความร่วมมือในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมากขึ้น