BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ที่มีผลงานดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ที่มีผลงานดีเด่น

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ที่มีผลงานดีเด่น
ด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้านบริการวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้
ด้านวิชาการ
1) รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว พื้นที่ ตาก
2) อาจารย์ ดร.นิติศักดิ์ เจริญรูป พื้นที่ เชียงราย
3) รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ พันธุ์แพ พื้นที่ เชียงใหม่
ด้านวิจัย
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เวชกามา พื้นที่ ลำปาง
ด้านบริการวิชาการและสังคม
1) อาจารย์ ดร.ณัฐรกานต์ ใจคำวุฒิ พื้นที่ เชียงราย
2) อาจารย์กรณิศ เปี้ยอุดร พื้นที่ ลำปาง
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด