คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ที่มีผลงานดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ที่มีผลงานดีเด่น

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ที่มีผลงานดีเด่น
ด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้านบริการวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้
ด้านวิชาการ
1) รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว พื้นที่ ตาก
2) อาจารย์ ดร.นิติศักดิ์ เจริญรูป พื้นที่ เชียงราย
3) รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ พันธุ์แพ พื้นที่ เชียงใหม่
ด้านวิจัย
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เวชกามา พื้นที่ ลำปาง
ด้านบริการวิชาการและสังคม
1) อาจารย์ ดร.ณัฐรกานต์ ใจคำวุฒิ พื้นที่ เชียงราย
2) อาจารย์กรณิศ เปี้ยอุดร พื้นที่ ลำปาง