คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะกรรมการ U2Tลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการยกระดับ ณ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการ U2Tลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการยกระดับ ณ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

  วันที่ 4 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้ว ให้แก่มหาวิทยาลัย) เฟส 1 ลงพื้นที่ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นำทีมโดย อาจารย์สุภัทรจิตต์  มะโนสด หัวหน้าโครงการ และอาจารย์วรรธนะรัตน์  ไชยวงศ์  หัวหน้าโครงการย่อย และทีมงานโครงการ U2Tบ้านหลวง นำเสนอผลการดำเนินงาน ในด้านต่างๆ อาทิเช่น การส่งเสริมให้คนในชุมปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมี, ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์, การทำเชื้อราไตรโคเดอร์มาซึ่ีงเป็นเชื้อราที่เป็นศัตรู (ปฏิปักษ์) ต่อเชื้อราที่เป้นสาเหตุโรคพืชหลายชนิดโดยวิธีการเบียดเบียน หรือเป็นปรสิต, การทำฮอร์โมนไข่, การส่งเสริมให้ทำสิ่งทอเพื่อสร้างร้ายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้าน การให้ความรู้และการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ในสถานการณ์โควิดแพร่กระจาย นอกจากนี้ ทีมงานโครงการ U2Tบ้านหลวง ยังได้ส่งเสริมให้หมู่บ้านบ้านหลวงมีการจัดการท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์ เรียนรู้วิถีชาวบ้าน เนื่องด้วยคณะทีมงานได้เล็งเห็นว่าพื้นที่ตั้งของหมู่บ้านบ้านหลวงนี้อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งของจังหวัดเชียงใหม่ก็คือ ดอยอินทนนน์ จึงได้ส่งเสริมให้มีการจัดการท่องเที่ยวแบบจำลองขึ้นด้วย