คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

และขอแสดงความยินดีกับ ดร.พันทิพา ปัญสุวรรณ ที่ได้รับรางวัลนักบริการวิชาการดีเด่น

และขอแสดงความยินดีกับ ดร.พันทิพา ปัญสุวรรณ ที่ได้รับรางวัลนักบริการวิชาการดีเด่น