คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

และขอแสดงความยินดีกับ ดร.แววดาว พรมเสนที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น

และขอแสดงความยินดีกับ ดร.แววดาว พรมเสนที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น