BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

หลักสูตรการบัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีการบัญชีและธุรกรรมทางการบัญชีออนไลน์

หลักสูตรการบัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีการบัญชีและธุรกรรมทางการบัญชีออนไลน์

วันที่ 18 กันยายน 2564 สาขาการบัญชีได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีการบัญชีและธุรกรรมทางการบัญชีออนไลน์ ในหัวข้อ “Digital Disruption, Digital Asset & Digital Transformation of Accounting” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการทำงานทางด้านวิชาชีพบัญชีในอนาคต….

โดยได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร. อุเทน  เลานำทา ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยดิจิทัล (UDA) รองศาสตราจารย์ประจำสาขาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และท่านอาจารย์นที  ศรีสุทธิ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาสาขาการบัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย

รายละเอียดเพิ่มเติม

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด