คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

U2T ตำบลดอยงาม จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีและการใช้โปรแกรมทำบัญชีสถาบันการเงินชุมชนสำหรับกองทุนหมู่บ้าน

U2T ตำบลดอยงาม จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีและการใช้โปรแกรมทำบัญชีสถาบันการเงินชุมชนสำหรับกองทุนหมู่บ้าน

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ “U2T” ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีและการใช้โปรแกรมทำบัญชีสถาบันการเงินชุมชนสำหรับกองทุนหมู่บ้าน  ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลดอยงามแบบบูรณาการด้วยสินค้าเกษตรปลอดภัย “กิน อยู่ อุ่นใจ สร้างรายได้และแบ่งปัน” โดยมี อาจารย์จรัสศรี  โนมี, ดร.วรีวรรณ   เจริญรูป, ดร.กรวิกา  ไชยวงศ์ และอาจารย์อัจฉราภรณ์  ชัยนันทนาพร อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ ในระหว่างวันที่ 2 – 5 ตุลาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดเพิ่มเติม