BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

เข้าร่วมพบปะหารือข้อราชการ สภากาแฟ ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2566

เข้าร่วมพบปะหารือข้อราชการ สภากาแฟ ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2566

เช้าวันนี้ (18 พฤษภาคม 2566) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมด้วยอาจารย์กุลพรภัสร์  ภราดรภิบาล อาจารย์ศิรินาฏ จันทนะเปลิน และอาจารย์สุวิสา ทะยะธง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพบปะหารือข้อราชการ สภากาแฟ ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพบปะหารือข้อราชการประจำเดือนพฤษภาคม โดยส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน ร่วมผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพเดือนละ 1 ครั้ง ในครั้งนี้มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพลังงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ณ ห้องยูโทเปีย โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท ถนนแควหวาย ตำบลรอบเวียง  อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด