BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

Merry Christmas 2022

🎄🎄Merry Christmas 2022 🎄🎄ศูนย์ภาษา จัดกิจกรรม Christmas’Day ให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และนักศึษาระดับปริญญาตรี ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด