ช่องทางการติดตามข่าวสารจากมหาวิทยาลัย
ในยุค New Normal

📌ด้านการรับสมัครนักศึกษา
1. เว็บไซต์ ม.ราชมงคล เชียงราย
https://chiangrai.rmutl.ac.th

2. เพจ มทร.ล้านนา เชียงราย
https://www.facebook.com/Chiangrai.Rmutl

3. ไลน์สมัครเรียนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย
https://lin.ee/uUkJ4Xj

4. เพจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย
https://www.facebook.com/BALA.CEI

5. เพจ รับสมัครนักศึกษาใหม่ (ส่วนกลาง)
https://www.facebook.com/RMUTL.Entrance

6. เว็บรับสมัครนักศึกษา (ส่วนกลาง)
https://entrance.rmutl.ac.th/home

7. เพจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา (ส่วนกลาง)
***90% จะโพสสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เชียงใหม่***
https://www.facebook.com/balachiangmai

8. เพจ นักศึกษาใหม่ 64 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
https://www.facebook.com/freshy64rmutlcr

📌เพจแต่ละหลักสูตรในคณะบริหารธุรกิจฯ
9. เพจ หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงราย
https://www.facebook.com/BIS.CEI

10. เพจ หลักสูตรการจัดการ
https://www.facebook.com/MG.rmutlCR

11. เพจ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์
shorturl.asia/nMoSB

12. เพจ หลักสูตรการตลาด
https://www.facebook.com/MKT.RMUTL.CR

13. เพจ หลักสูตรการบัญชี
https://www.facebook.com/Accounting.RMUTL.CR

📌ด้านการเรียน
14. ระบบทะเบียนกลาง มทร.ล้านนา
https://reg.rmutl.ac.th

15. เว็บไซต์ e-leanrning
https://education.rmutl.ac.th

16. เพจ งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา เชียงราย
https://www.facebook.com/aritcri

📌ด้านกิจกรรม
17. เพจ สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย
https://bit.ly/3vx7RbJ

18. เพจ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
https://www.facebook.com/rmutlcr.smo

19. เพจ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย
https://www.facebook.com/studentloan.cr

20. เพจ กิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย
https://bit.ly/3ewCqHt

21. เพจ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย
https://bit.ly/3dQS29N

22. เพจ ร้านค้าสหการ มทร.ล้านนา เชียงราย
(ถ่ายรูปนักศึกษา ซื้อเครื่องหมายนักศึกษา)
https://www.facebook.com/rmutl.shop

23. เพจ ห้องพัฒนาทักษะชีวิต มทร. ล้านนา
https://www.facebook.com/RmutlStudentCare